Εταίροι του έργου

Meath Partnership

Το Meath Partnership είναι ένας οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, αγροτικών και κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης. Ειδικευόμαστε στην οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας σειράς έργων και προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν την ύπαρξη φαινομένων όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι αναπηρίες. Είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με φιλανθρωπικό καθεστώς και ένας εθνικός διαπιστευμένος πάροχος εκπαίδευσης QQI. Προωθούμε και επενδύουμε στη χρήση τεχνολογίας για να υποστηρίξουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης πρότυπων προγραμμάτων που αποδεικνύουν την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας μεταξύ των πελατών μας και των ομάδων στόχου. Παρέχουμε επιμορφωτικά σεμινάρια QQI επιπέδου 5 και 6 πλήρους και δευτερεύουσας κατάρτισης σε ποικίλα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης που αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων, της ικανότητας και της απασχολησιμότητας των ατόμων που ζουν στο County Meath. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.meathpartnership.ie

Contact information